APOLLO PUBLISHING

Alachua
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Baker
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Bay
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Bradford
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Brevard
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Broward
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Calhoun
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Charlotte
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Citrus
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Clay
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Collier
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Columbia
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
DeSoto
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Dixie
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Duval
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Escambia
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Flagler
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Franklin
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Gadsden
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Gilchrist
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Glades
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Gulf
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Hamilton
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Hardee
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Hendry
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Hernando
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Highlands
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Hillsborough
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Holmes
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Indian River
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Jackson
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Jefferson
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Lafayette
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Lake
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Lee
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Leon
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Levy
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Liberty
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Madison
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Manatee
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Marion
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Martin
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Miami-Dade
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Monroe
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Nassau
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Okaloosa
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Okeechobee
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Orange
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Osceola
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Palm Beach
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Pasco
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Pinellas
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Polk
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Putnam
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
St. Johns
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
St. Lucie
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Santa Rosa
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Sarasota
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Seminole
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Sumter
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Suwannee
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Taylor
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Union
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Volusia
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Wakulla
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Walton
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219
Washington
MS. FLORENTINA ALEXANDRU
Phone: 407-953-0219